2011 година

  • Вяра Николова

    Защитен дисертационен труд на тема "Метафизика на историята" в професионално направление 2.3 Философия.

  • Лазар Копринаров

    Защитен дисертационен труд на тема "Dii consentes, или за социалната и политическата философия на Хосе Ортега-и-Гасет" в професионално направление 2.3 Философия.