2012 година

  • Иван Мирчев

    Защитен дисертационен труд на тема "Нов опит за усъвършенстване идеите на Феликс Клайн в обучението по природни науки" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по математика и информатика.

  • Добринка Пейчева

    Защитен дисертационен труд на тема "Медиализацията на обществото" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.