2013 година

  • Албена Вачева

    Защитен дисертационен труд на тема "Жените писателки в българската литература през първата половина на ХХ век: идеологии на публичността и стратегии на писането" в професионално направление 2.1. Филология.