2011 година

 • Стоян Стойков

  Защитен дисертационен труд на тема "Наказателноправна защита на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на Българската държава" в професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/, научен ръководител: проф. д-р Тамара Хинова.

 • Тодорка Недина

  Защитен дисертационен труд на тема " Националната идентичност и ценностна идентификация в юношеска възраст" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: доц. д-р Владимир Стефанов Дулов.

 • Атанас Атанасов

  Защитен дисертационен труд на тема " Измерения на простителността в съвременното общество" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: доц. д-р Мария Илиева Серафимова.

 • Гергана Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема " Музеите в България - възможности за музеен маркетинг" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова.

 • Десислава Атанасова

  Защитен дисертационен труд на тема " Публична държавна собственост" в професионално направление 3.6. Право /Гражданско и семейно право/, научен ръководител: проф. д-р Георги Боянов Боянов.

 • Надежда Кръстева

  Защитен дисертационен труд на тема " Наказателноправна закрила на детето в Република България" в професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/, научен ръководител: проф. д-р Румен Петров Владимиров.

 • Димитрина Миланова

  Защитен дисертационен труд на тема " Управление на промените в териториалната администрация" в професионално направление 3.8. Икономика /Социално управление/, научен ръководител: доц. Емилия Рибарска.

 • Лиляна Каракашева-Йончева

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефктивността на обучението по математически анализ " в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по Математика, научни консултанти: проф. д-р Илия Гюдженов и проф. д.п.н. Иван Ганчев.

 • Красимир Мутафов

  Защитен дисертационен труд на тема "Специални режими на облагане по реда на ЗДДС" в професионално направление 3.6. Право

 • Фадел Хусеин

  Защитен дисертационен труд на тема "Бедност и безработица в йеменското общество" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология/, научен ръководител: доц. д-р Мария Илиева Серафимова.

 • Гергана Андонова

  Защитен дисертационен труд на тема "Документна измама по наказателния кодекс на Репубика България " в професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/, научен ръководител: Проф. д-р Румен Владимиров.

 • Добрин Несторов

  Защитен дисертационен труд на тема "Kритерии за повишаване на обективността на съдебно-почерковите експертизи за нуждите на наказателния процес " в професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/, научен ръководител: Доц. д-р Добринка Чанкова.

 • Кирил Илиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Българската външна енергийна политика и сигурността на Западните Балкани" в професионално направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения/, научен ръководител: проф. д-р Милан Миланов

 • Люпчо Коскаров

  Защитен дисертационен труд на тема "Началното обучение по тромпет в Република Македония" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по /Методика на обучението по музика/, научен ръководител: проф. д-р Николина Огненска

 • Ирина Китова

  Защитен дисертационен труд на тема "Парадигми на комуникацията в киното" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: Проф. Александър Грозев.

 • Биляна Пентова-Ангелова

  Защитен дисертационен труд на тема " Личностови особености на момичета с ниско телесно тегло като предиктори за превенция на хранителни нарушения" в професионално направление 3.2. Психология /Педагогическа и възрастова психология/, научен ръководител: доц. д-р Гергина Енева.

 • Невяна Докова

  Защитен дисертационен труд на тема "Образователните функции на физическото възпитание в началното училище" в професионално направление 1.2. Педагогика /Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)/, научен ръководител: проф. д.п.н. Кирил Захариев Костов

 • Веселин Черкезов

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми на държавната администрация в условията на съвременната държавност" в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Николай Арабаджийски.

 • Вихра Димитрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Стратегическо управление на висшето образование в условията на глобализация" в професионално направление 3.8. Икономика /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: проф. д-р Иван Величков Иванов.

 • Наташа Вирмозелова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социални потребности и когнитивни диспозиции – детерминанти на копинг стратегии" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев.

 • Ана Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Актове на администрацията с гражданскоправни последици" в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес /, научен ръководител: проф. д-р Добри Димитров.

 • Станислава Поповска

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване конкурентоспособността на спа и уелнес туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление/, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.

 • Вяра Кюрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Сезонност и конкурентоспособност в хотелиерския бизнес" в професионално направление 3.8 Икономика /Икономика и управление/, научен ръководител: доц. д-р Рая Мадгерова

 • Евелина Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Превенция с мултисензорна кинезитерапия и комплексна рехабилитация на деца от рискови групи 0-12 месеца" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. Д-р Иван Топузов, дм, дпн.

 • Ирена Атанасова

  Защитен дисертационен труд на тема " Моделиране на знания в предметната област Бизнес анализ" в професионално направление 4.6 Информатика, научен ръководител: доц. д-р Мария Нишева.