Ана Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Актове на администрацията с гражданскоправни последици" в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес /, научен ръководител: проф. д-р Добри Димитров.