Атанас Атанасов

Защитен дисертационен труд на тема " Измерения на простителността в съвременното общество" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: доц. д-р Мария Илиева Серафимова.