Биляна Пентова-Ангелова

Защитен дисертационен труд на тема " Личностови особености на момичета с ниско телесно тегло като предиктори за превенция на хранителни нарушения" в професионално направление 3.2. Психология /Педагогическа и възрастова психология/, научен ръководител: доц. д-р Гергина Енева.