Десислава Атанасова

Защитен дисертационен труд на тема " Публична държавна собственост" в професионално направление 3.6. Право /Гражданско и семейно право/, научен ръководител: проф. д-р Георги Боянов Боянов.