Димитрина Миланова

Защитен дисертационен труд на тема " Управление на промените в териториалната администрация" в професионално направление 3.8. Икономика /Социално управление/, научен ръководител: доц. Емилия Рибарска.