Добрин Несторов

Защитен дисертационен труд на тема "Kритерии за повишаване на обективността на съдебно-почерковите експертизи за нуждите на наказателния процес " в професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/, научен ръководител: Доц. д-р Добринка Чанкова.

Защитата на дисертационния труд на тема "Критерии за повишаване на обективността на съдебно-почерковите експертизи за  нуждите на наказателния процес" ще се проведе на 21.09.2011 г. от 12:00 часа в зала 6314