Евелина Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Превенция с мултисензорна кинезитерапия и комплексна рехабилитация на деца от рискови групи 0-12 месеца" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. Д-р Иван Топузов, дм, дпн.