Фадел Хусеин

Защитен дисертационен труд на тема "Бедност и безработица в йеменското общество" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология/, научен ръководител: доц. д-р Мария Илиева Серафимова.