Гергана Андонова

Защитен дисертационен труд на тема "Документна измама по наказателния кодекс на Репубика България " в професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/, научен ръководител: Проф. д-р Румен Владимиров.