Гергана Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема " Музеите в България - възможности за музеен маркетинг" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова.