Ирена Атанасова

Защитен дисертационен труд на тема " Моделиране на знания в предметната област Бизнес анализ" в професионално направление 4.6 Информатика, научен ръководител: доц. д-р Мария Нишева.