Ирина Китова

Защитен дисертационен труд на тема "Парадигми на комуникацията в киното" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: Проф. Александър Грозев.