Кирил Илиев

Защитен дисертационен труд на тема "Българската външна енергийна политика и сигурността на Западните Балкани" в професионално направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения/, научен ръководител: проф. д-р Милан Миланов