Лиляна Каракашева-Йончева

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефктивността на обучението по математически анализ " в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по Математика, научни консултанти: проф. д-р Илия Гюдженов и проф. д.п.н. Иван Ганчев.