Люпчо Коскаров

Защитен дисертационен труд на тема "Началното обучение по тромпет в Република Македония" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по /Методика на обучението по музика/, научен ръководител: проф. д-р Николина Огненска