Надежда Кръстева

Защитен дисертационен труд на тема " Наказателноправна закрила на детето в Република България" в професионално направление 3.6. Право /Наказателно право/, научен ръководител: проф. д-р Румен Петров Владимиров.