Невяна Докова

Защитен дисертационен труд на тема "Образователните функции на физическото възпитание в началното училище" в професионално направление 1.2. Педагогика /Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)/, научен ръководител: проф. д.п.н. Кирил Захариев Костов