Станислава Поповска

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване конкурентоспособността на спа и уелнес туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление/, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.