Стоян Стойков

Защитен дисертационен труд на тема "Наказателноправна защита на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на Българската държава" в професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/, научен ръководител: проф. д-р Тамара Хинова.