Тодорка Недина

Защитен дисертационен труд на тема " Националната идентичност и ценностна идентификация в юношеска възраст" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: доц. д-р Владимир Стефанов Дулов.