Веселин Черкезов

Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми на държавната администрация в условията на съвременната държавност" в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Николай Арабаджийски.