Вихра Димитрова

Защитен дисертационен труд на тема "Стратегическо управление на висшето образование в условията на глобализация" в професионално направление 3.8. Икономика /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: проф. д-р Иван Величков Иванов.