Вяра Кюрова

Защитен дисертационен труд на тема "Сезонност и конкурентоспособност в хотелиерския бизнес" в професионално направление 3.8 Икономика /Икономика и управление/, научен ръководител: доц. д-р Рая Мадгерова