2012 година

 • Дафина Костадинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Структурни интерференции при продуцирането на тeкст на английски език от българи" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: Доц. д-р Елисавета Бояджиева.

 • Златка Димитрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел за реализиране на игровата дейност във физическото възпитание на 6-7-годишни деца" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Веска Вардарева.

 • Димитър Томов

  Защитен дисертационен труд на тема "Mетодика за начално обучение по тенис в условията на висше училище (учебна дисциплина – спорт)" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка), научен ръководител: доц. д-р Стоян Иванов.

 • Юлия Глушкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Подобряване качеството на хотелиерския продукт чрез индивидуализирани форми на обслужване" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Манол Рибов.

 • Стефан Кирилов

  Защитен дисертационен труд на тема "Управленски модел за развитие на екотуризъм в защитените територии" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.

 • Люба Атанасова

  Защитен дисертационен труд на тема "Прозата на Томас Пинчън. Идеологии. Наративни техники" в професионално направление 2.1 Филология /Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия/

 • Мария Василева

  Защитен дисертационен труд на тема "Концептуална рамка на СПА и уелнес туризма в България" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Георги Леонидов Георгиев.

 • Вели Мусов

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни проекции и социално-иконимически резултати от внедряването на съвременните информационни технологии в здравеопазването" в професионално направление 3.8 Икономика /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова.

 • Илинка Терзийска

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността на културния туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Манол Рибов.

 • Йоанна Цветанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Подготовката на специализирания възпитател във Франция" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Йордан Колев.

 • Славка Попова

  Защитен дисертационен труд на тема "Блогът – PR инструмент за комуникация (нови възможности на индивидуалния ПР в интернет)" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научен ръководител: доц. д-р Асен Йосифов.

 • Станка Ринкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на средното професионално образование в условията на институционална и икономическа промяна" в професионално направление 3.8 Икономика /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц.д-р Рая Мадгерова.

 • Татяна Петкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Човешката участ в процеса на глобализация" в професионално направление 2.3 Философия /История на философията/, научен ръководител: доц. д.н. Лазар Георгиев Копринаров.

 • Ирина Бабанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Подбор на лексиката за обучението по английски език на деца от предучилищна възраст" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Фидана Даскалова.

 • Петър Първанов

  Защитен дисертационен труд на тема "Стефан Савов Бобчев – жизнен и творчески път" в професионално направление 2.2 История и археология/Архивистика, Документалистика, Палеография – Историография/, научен ръководител: доц. д-р Елка Дроснева.

 • Любомир Георгиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Синтез, биологична активност и HPLC анализ на фенилпропеноил амиди" в професионално направление 4.2. Химически науки, научен ръководител: проф. дхн. Ценка Савова Милкова.

 • Илко Дренков

  Защитен дисертационен труд на тема "Македонският въпрос в българо-британските отношения 1919-1941" в професионално направление 2.2. История, научен ръководител: доц. д-р Иван Петров.

 • Емилия Миланова

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми и перспективи на електронното административно обслужване, изпълнявано от общинските и областни администрации в Република България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление/ Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: проф. д-р Ирена Петева.

 • Георги Бойков

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременна социална мобилност - аспекти на процеса на деурбанизация в България" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Миленкова.

 • Снежана Димитрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Участие на лица в неравностойно положение в държавното управление" в професионално направление 3.7 Администрация и управление /Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.

 • Антоанета Миликина

  Защитен дисертационен труд на тема "Екологични въздействия на туризма в национален парк "Пирин"" в професионално направление 4.4 Науки за земята /Екология и опазване на екосистемите/, научен ръководител: проф. д-р Николина Попова.

 • Владислав Кръстев

  Защитен дисертационен труд на тема "Правна защита на обществения интерес при конфликт на интереси в администрацията" в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/, научен ръководител: проф. д-р Александър Воденичаров.

 • Ивелина Пенева

  Защитен дисертационен труд на тема "Специфика на асертивността при студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р. М. Мутафова.

 • Ася Христозова

  Защитен дисертационен труд на тема "Системен подход към управлението на риска в туристическите компании" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Румен Георгиев.

 • Глория Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Интегративни характеристики на сложната сензо-моторна реакция при шофьори с алкохолна зависимост" в професионално направление 3.2 Психология / Психология на труда и професионална психодиагностика/, научен ръководител: доц. д-р Бойко Николов.

 • Румяна Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социализацията на децата в детската градина чрез лоди-модела" в професионално направление 1.2 Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска.

 • Гергана Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Езиковото многообразие в европейския съюз - проблеми и тенденции" в професионално направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения/, научен ръководител: доц. д-р Габриела Белова.

 • Никола Китанов

  Защитен дисертационен труд на тема "Митническият индивидуален административен акт в условията на евроинтеграция" в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/, научен ръководител: доц. д-р Марчо Марков.

 • Цветана Антипешева

  Защитен дисертационен труд на тема "Алгоритми за решаване на задачи по техническа механика при подготовката на учители по техника и технологии" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по техника и технологии /Методика на обучението по техника и технологии/

 • Ирина Атанасова

  Защитен дисертационен труд на тема "Наказателноправна защита на авторското право и сродните му права" в професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/, научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров.

 • Елена Калъпсъзова

  Защитен дисертационен труд на тема "Хипертекстуални транспозиции на Шекспировия пасторален романс Бурята в три английски романа – Магът на Джон Фаулз, Морето, Морето на Айрис Мърдок и Призраци на Джон Банвил" в професионално направление 2.1 Филология / Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия/, научен ръководител: проф. д-р Владимир Трендафилов.

 • Иво Дамянов

  Защитен дисертационен труд на тема "Силно съществени променливи за дискретни функции, термове и семантични дървета" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научен ръководител: доц.д-р Йордан Дечев Денев.

 • Биляна Йорданова

  Защитен дисертационен труд на тема "Парични нагласи, финансова локализация на контрола и копинг стратегии в икономическото поведение на младежите" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Р. Попова.