Антоанета Миликина

Защитен дисертационен труд на тема "Екологични въздействия на туризма в национален парк "Пирин"" в професионално направление 4.4 Науки за земята /Екология и опазване на екосистемите/, научен ръководител: проф. д-р Николина Попова.