Ася Христозова

Защитен дисертационен труд на тема "Системен подход към управлението на риска в туристическите компании" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Румен Георгиев.