Биляна Йорданова

Защитен дисертационен труд на тема "Парични нагласи, финансова локализация на контрола и копинг стратегии в икономическото поведение на младежите" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Р. Попова.