Дафина Костадинова

Защитен дисертационен труд на тема "Структурни интерференции при продуцирането на тeкст на английски език от българи" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: Доц. д-р Елисавета Бояджиева.