Димитър Томов

Защитен дисертационен труд на тема "Mетодика за начално обучение по тенис в условията на висше училище (учебна дисциплина – спорт)" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка), научен ръководител: доц. д-р Стоян Иванов.