Елена Калъпсъзова

Защитен дисертационен труд на тема "Хипертекстуални транспозиции на Шекспировия пасторален романс Бурята в три английски романа – Магът на Джон Фаулз, Морето, Морето на Айрис Мърдок и Призраци на Джон Банвил" в професионално направление 2.1 Филология / Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия/, научен ръководител: проф. д-р Владимир Трендафилов.