Емилия Миланова

Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми и перспективи на електронното административно обслужване, изпълнявано от общинските и областни администрации в Република България" в професионално направление 3.7 Администрация и управление/ Организация и управление извън сферата на материалното производство/, научен ръководител: проф. д-р Ирена Петева.