Георги Бойков

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременна социална мобилност - аспекти на процеса на деурбанизация в България" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата/Социология/, научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Миленкова.