Гергана Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Езиковото многообразие в европейския съюз - проблеми и тенденции" в професионално направление 3.6 Право /Международно право и международни отношения/, научен ръководител: доц. д-р Габриела Белова.