Илинка Терзийска

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността на културния туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Манол Рибов.