Илко Дренков

Защитен дисертационен труд на тема "Македонският въпрос в българо-британските отношения 1919-1941" в професионално направление 2.2. История, научен ръководител: доц. д-р Иван Петров.