Ирина Атанасова

Защитен дисертационен труд на тема "Наказателноправна защита на авторското право и сродните му права" в професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/, научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров.