Ирина Бабанова

Защитен дисертационен труд на тема "Подбор на лексиката за обучението по английски език на деца от предучилищна възраст" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Фидана Даскалова.