Ивелина Пенева

Защитен дисертационен труд на тема "Специфика на асертивността при студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р. М. Мутафова.