Иво Дамянов

Защитен дисертационен труд на тема "Силно съществени променливи за дискретни функции, термове и семантични дървета" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научен ръководител: доц.д-р Йордан Дечев Денев.