Люба Атанасова

Защитен дисертационен труд на тема "Прозата на Томас Пинчън. Идеологии. Наративни техники" в професионално направление 2.1 Филология /Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия/