Любомир Георгиев

Защитен дисертационен труд на тема "Синтез, биологична активност и HPLC анализ на фенилпропеноил амиди" в професионално направление 4.2. Химически науки, научен ръководител: проф. дхн. Ценка Савова Милкова.