Мария Василева

Защитен дисертационен труд на тема "Концептуална рамка на СПА и уелнес туризма в България" в професионално направление 3.9 Туризъм /Икономика и управление на туризма/, научен ръководител: проф. д-р Георги Леонидов Георгиев.