Никола Китанов

Защитен дисертационен труд на тема "Митническият индивидуален административен акт в условията на евроинтеграция" в професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес/, научен ръководител: доц. д-р Марчо Марков.