Петър Първанов

Защитен дисертационен труд на тема "Стефан Савов Бобчев – жизнен и творчески път" в професионално направление 2.2 История и археология/Архивистика, Документалистика, Палеография – Историография/, научен ръководител: доц. д-р Елка Дроснева.