Румяна Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Социализацията на децата в детската градина чрез лоди-модела" в професионално направление 1.2 Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска.