Славка Попова

Защитен дисертационен труд на тема "Блогът – PR инструмент за комуникация (нови възможности на индивидуалния ПР в интернет)" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научен ръководител: доц. д-р Асен Йосифов.